Ero sivun ”EK:n järjestämisohje (ralli)” versioiden välillä

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(EK-turvapäällikkö =)
Rivi 376: Rivi 376:
  
  
== EK-turvapäällikkö ===
+
== EK-turvapäällikkö ==
  
 
EK:lle on nimettävä [[EK-turvapäällikkö (ralli)]], jonka tehtäviä ovat:
 
EK:lle on nimettävä [[EK-turvapäällikkö (ralli)]], jonka tehtäviä ovat:

Versio 16. tammikuuta 2019 kello 12.23

Erikoiskokeen järjestämisen edellytykset

1. Järjestämissopimus

Kilpailunjärjestäjä ry ja EK:n järjestävä yhdistys ry / yhdistykset ovat tehneet sopimuksen erikoiskokeen järjestämisestä.


2. EK:n järjestäjän velvollisuudet Erikoiskokeen järjestävä yhdistys / yhdistykset ovat sitoutuneet huolehtimaan siitä, että kilpailun aikana erikoiskokeella ja sen välittömässä läheisyydessä säilyy yleinen järjestys ja turvallisuus. Erikoiskokeen järjestäjä(-t) vastaa myös siitä, että kilpailun aikana EK-alueella noudatetaan lakia ja asetusta julkisista huvitilaisuuksista, poliisilaitoksen sulkuluvan ehtoja, poliisi- ja paloviranomaisen kilpailupaikalla antamia ohjeita, rallikilpailusta annettuja sääntöjä sekä järjestämis- ja turvallisuusohjeita sekä jätehuoltolakia.

EK-päälliköillä ja turvapäälliköllä on oltava voimassa oleva toimitsijalisenssi, vähintään rallin perustoimitsijalisenssi.


3. Vakuutukset Kilpailun järjestäjällä on AKK-Motorsport ry:n kilpailuluvan mukainen vakuutus. EK-päälliköllä tulee olla luettelo EK:lla olevista toimitsijoista ja järjestyksenvalvojista


4. Tiesopimukset ja luvat Kilpailunjärjestäjä ry on sopinut tienomistajien kanssa erikoiskokeina ja siirtyminä käytettävistä tieosuuksista ja hankkinut viranomaisilta luvat teiden sulkemiseen sekä sopinut teiden kunnostamisesta kilpailun jälkeen.


Yleiset ohjeet

1. Kilpailun järjestäjä ry hoitaa (mahd. tarkennuksia EK-sopimuksessa)

- Järjestämis- ja turvallisuusohjeet liitteineen, karttapiirrokset erikoiskokeesta, viitoitusohjeen, kilpailun säännöt sekä talokirjeet

- Puomit, liikennemerkit, asemakilvet ja EK:n kääntymis-, huomio- ym. merkit, maalin fläppitaulun pahvit ja AT-pöytäkirjat yms. paperit, joiden kuljetuksesta sovitaan EK:n näytön yhteydessä

- Kellot, lähtövalot, valokennot (lähtö) ja maali-STOP välin VHF/UHF - puhelimet tuo kelloauto ennen sulkuaikaa

- EVA-autot miehistöineen erikoiskokeiden lähtöön

- Erikoiskokeen kattavan ensihoitopäivystyksen

- EK:n VIRVE-puhelimet

- EK- ja turvapäälliköiden sekä järjestyksenvalvojien ja liikenteenohjaajien liivit

- Mahdolliset mainoslakanat tuodaan EK:lle


2. EK:n järjestäjä hoitaa:

- EK-päälliköiden lisäksi tarvittavan määrän järjestyksenvalvojia/liikenteenohjaajia/toimitsijoita sekä AT-henkilökuntaa

- EK:n sisäiset viestiyhteydet, viestipisteiden ja turvapäälliköiden matkapuhelimet

- VIRVE-puhelimien käyttäjät

- AT-merkkien telineet

- Varalähetyslippu (Valokenno lähetys)

- Mahdollinen hinaukseen pystyvä auto EK:n lähtöön


3. Luvat:

- Kilpailunjärjestäjä ry toimittaa EK - järjestäjälle kaikki luvat


4. Tiedottaminen:

- Toimitsija ei saa antaa mahdollisista onnettomuuksista tai muista kilpailun kulkuun vaikuttavista tekijöistä tietoa muille kuin kilpailun johdolle ja viranomaisille

Erikoiskokeen henkilöstön on oltava paikalla viim. 30min. ennen sulkuajan alkamista. EK:n on oltava toimintavalmiina sulkuajan alkaessa, viestiyhteydet ja AT-asemat toiminnassa ja sulkusiimat ja sulut paikoillaan. Kylmiin siimoihin on asetettava talokirjeet! EK-järjestäjän pitää saattaa välittömästi kilpailun jälkeen erikoiskokeena ajettu tie siihen kuntoon, että siviililiikenne voidaan päästää tielle turvallisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lähtöpaikkaan ja risteysalueisiin. Varatkaa siis lapio(t) mukaanne.


Turvallisuussuunnitelma

1. Yleistä

Kilpailun järjestäjä laatii erikoiskokeen viitoitusohjeet jotka toimivat erikoiskokeen turvallisuussuunnitelmina.


2. EVA-henkilöstö ja ajoneuvot

Kilpailun järjestäjän toimesta on hankittu EVA-auto jokaisen erikoiskokeen lähtöön ja EVA – auton sijoitus on merkitty viitoitusohjeisiin. Satelliittiambulanssit päivystävät erikoiskokeiden lähtöjen välittömässä läheisyydessä.


3. Sammutus, raivaus ja hinaus

Palo-/raivausauto miehistöineen hälytetään tarvittaessa kilpailun johtokeskuksen kautta onnettomuuspaikalle.


4. Toiminta-aika

Pelastustoiminnoista vastaavien henkilöiden on oltava paikoillaan toimintavalmiina viimeistään 30 min ennen sulkuajan alkamista. Pelastusautot poistuvat EK:lta purkuauton perässä, kun johtokeskus antaa purkuluvan. Järjestys: purkuauto (mikäli kilpailussa käytetään erillistä purkuautoa), turvapäällikkö, ensivasteauto. Yleinen ajoneuvoliikenne erikoiskokeella käytettynä olleella osuudella sallitaan vasta kun nämä em. ajoneuvot ovat sen tarkistaneet ja saapuneet EK:n maaliin. Huomioitavaa! Erikoiskokeen EA-, sammutus-, raivaus- ja hinaustoiminnoista vastaavat henkilöt toimivat EK:n päällikön ja EK:n turvallisuuspäällikön alaisuudessa.


Viestiyhteydet

Kilpailunjärjestäjä ry järjestää jokaiselle EK:lle suorat viestiyhteydet (esim. VIRVE-puhelimet):

• EK:n lähtöön EK-päällikkö

• EK:n turvapäällikkö

• EK päällikkö 2

• mahdollinen väliturvapiste


EK:n järjestäjä hankkii lähtöön, turvapäällikölle ja maaliin sekä erikseen sovittaviin välipisteisiin matkapuhelimen.

EK:n järjestäjä suunnittelee ja toteuttaa EK:n sisäisen viestityksen käyttäen GSM, VHF/UHF- tai LA-puhelimia. Sisäisen viestityksen avulla voidaan heti paikallistaa EK:lla tapahtuvat häiriöt ja sillä voidaan seurata kilpailijoiden etenemistä.

Tiekirjaan merkityissä paikoissa asetetaan viestipisteen merkki tien oikeaan laitaan viestipisteen kohdalle. Viestipisteen merkkejä toimitetaan muiden EK-merkkien mukana tarvittava määrä.

Johtokeskus

Kilpailunjohtaja, turvajohtaja ja turvapäällikkö johtavat ja seuraavat kilpailun kulkua johto-keskuksesta käsin. Kaikki kilpailun kulun ja turvallisuuden kannalta huomioitavat asiat on ilmoitettava välittömästi johtokeskukseen ENSISIJAISESTI EK-päällikön tai hänen estyessä EK-päällikkö 2 toimesta.

Onnettomuustapauksissa johtokeskus johtaa toimintaa ja antaa ohjeet kilpailun jatkamisesta.


Liikennesuunnitelma

1. Yleistä

Kilpailunjärjestäjä tekee yhdessä EK:n järjestäjän kanssa liikennesuunnitelman, jossa on määriteltynä;

- pääteille mahdollisesti tulevat pysähtymis- ja pysäköintikielto¬merkit

- nopeusrajoitukset

- EK:n pysäköimisalueet

- sulkukohdat ja ennakkomerkkien paikat


2. EK:n sulkeminen

Erikoiskoe on suljettava molemmista päistä. Suluissa on oltava kielletyn ajosuunnan merkki lisäkilpineen sekä liikenteenohjaaja ja sulkupuomi. Lisäksi on jokainen reitin varrella oleva liittymä suljettava ja varustettava ajoesteellä ja/tai liikenteenohjaajalla. Ns. läpiajoteille on sulkuun asetettava em. kielletyn ajosuunnan merkki ja liittymätien alkuun ennakkomerkki, josta ilmenee matka, mistä tie on suljettu, sulkuaika sekä riittävän isokokoinen ajo-ohje kiertotiestä.

Kaikki ns. ”kylmät siimat” on varustettava talokirje – infolapulla.


3. Kilpailijoiden ohjaus

Kilpailijoilla on aikataulu joka ei salli odottamaan pitkään erikoiskokeen läheisyydessä, joten tulon ja lähdön on oltava selkeää ja joustavaa. Kilpailijoille jaetussa tiekirjassa on korvaava tiekirja, jossa on korvaavat reitit siltä varalta, että EK-tietä ei voida käyttää. Johtokeskus tiedottaa EK-päälliköitä mahdollisen kiertoreitin käyttöönotosta.


4. Yleisön ohjaus

Yleisön ajoneuvojen ohjaamiseen käytetään ajo-opasteita, joista ilmenevät P-alueet ja mahdollisesti myös katselualueet.


5. Katselualueet

EK:lle saapuva yleisö ohjataan hyvin hallittaviin kohtiin maastossa selvästi ymmärrettävällä tavalla. Alueista, jonne yleisöä kerääntyy runsaasti (esim. hyppyrit, kiristyvät mutkat, maalialueet jne.) on merkittävä katselualueen eturaja, jonka taakse yleisö ohjataan ja pidetään sen takana. Tämä ns. turvallisuusalue päätetään erikoiskokeen tarkastuksen yhteydessä.

Järjestyksenvalvojat voivat tarvittaessa, erityistä varovaisuutta noudattaen toimia näillä turva-alueilla mikäli se on tarpeen esimerkiksi yleisöä hallittaessa. Asema-alueet on hyvä rajata niin, ettei yleisö pääse häiritsemään asemien toiminta-aikana toimitsijoiden ja kilpailijoiden välistä toimintaa.


6. Kielletty katselualue / Vaarallinen katselualue

EK - turvasuunnitelmaa tehtäessä on huomioitava vaaralliset alueet, joille yleisöä ei päästetä. Erityisen vaarallisia alueita ovat hyppyreiden taustat, ulkokaarteet, risteysten taustat ja niiden jätön ulkoreuna, sisäkaarteen jatkeet ja maalin jarrutusalue.

Asema-alueet ovat kiellettyjä alueita sekä kilpailijoille tarkoitettujen merkkien edustat ja välittömät taustat. Myös kilpailun turvapäällikkö, poliisi ja ratamestari saattavat antaa ohjeita kielletyistä alueista. Kielletyiksi alueiksi merkitään myös maanomistajien kanssa sovitut suojattavat alueet. Nämä alueet merkitään kilvellä ”Kielletty alue” / ”Yksityisalue”. Järjestyksenvalvojien on ehdottomasti valvottava alueita. Järjestyksenvalvoja ei saa olla kielletyllä alueella kauempaa kuin siellä suoritettava tehtävä edellyttää.


7. Liikkuminen EK:lla kilpailun aikana

Yleisöä ohjataan järjestyksenvalvojien neuvonnalla, siimoilla/köysityksillä ja opasteilla niin, että kilpailijoiden käyttämällä tieosalla liikkuminen SPAUK:n mentyä olisi mahdollisimman vähäistä. Jos tiellä maasto-olosuhteiden vuoksi on liikuttava, tulee yleisö ensisijaisesti ohjata kilpailun kulkusuunnassa vasempaan reunaan. Lähdön ja maalin asema-alueella on suoritettava aina ohjaus ja siimoitus yleisölle, etteivät asematoiminnat häiriinny.


Liikenteen ohjaukseen käytettävät merkit

Kilpailun aikana


1. Pysähtyminen kielletty

Tätä merkkiä käytetään lähinnä EK:n sisääntulo- ja ulosmenoteiden risteyksissä. Kieltomerkit asetetaan risteyksestä molempiin suuntiin niin, että niiden noudattamista pystytään valvomaan, yleensä noin 50 - 100 metrin etäisyydelle.


2. Ennakkomerkki ”ajoneuvolla ajo kielletty”

Liikennemerkki ajoneuvolle ajo kielletty varustettuna lisäkilvellä (nopeuskilpailu tie suljettu klo - klo) sijoitetaan tien oikealle puolelle suljettavan tien alkuun ja loppuun sekä läpiajotien alkuun. Läpiajotien erikoiskokeen pään/varressa olevalla sululla on oltava järjestyksenvalvoja/liikenteenohjaaja sekä riittävä este (esim. puomi, auto, sulkusiima).


3. Muu ohjaus

Asema-alueiden, viestipisteiden sekä huomio- ja kääntymismerkit ovat kilpailijoille tarkoitettuja kilpailumerkkejä. Kääntymis-, viestipiste- ja huomiomerkit asetetaan paikoilleen jo nuotitusta varten ratamestarin toimesta. Asema-alueiden merkit laittaa ek-järjestäjä ek:ta rakennettaessa. EK-päällikkö tai hänen määräämänsä henkilö varmistaa merkkien paikallaolon sulkuajan alkaessa. Jokaisella merkillä on oltava henkilökohtainen vartija koko kilpailun ajan. Vartija on nimettävä viimeistään kilpailupaikalla ja nimen on oltava EK:n lähdössä ”merkinvartija”-luettelossa, joka luovutetaan pyy¬det¬täessä kilpailun organisaation edustajille. Vartijana voi toimia toimitsija tai järjestyksenvalvoja huolehtien, että merkki on kilpailijoiden nähtävissä. Jos merkki tuhoutuu tai katoaa, on siitä ilmoitettava viipymättä erikoiskokeen lähtöön, jossa asiasta ilmoitetaan kilpailijoille, ja tiedoksi saattamisesta otetaan kuittaus kilpailijalta. Varsinaista erikoiskoetta on asemakilpien 1 ja 8 välinen alue ja EK-aluetta suljettava tieosuus, tienvarret, kielletyt alueet katselualueet, P-alueet sekä liittymä päätiellä. Ratamestarit näyttävät hyvissä ajoin ennen kilpailua EK:n sijainnin, lähdön ja maalin sekä STOP-linjan.


4. Käytettävät kilvet

Kääntymismerkkeinä käytetään kääntymisnuolia /tai kääntymismerkkejä AKK:n sääntökirjan mukaisesti. Kaikkien muiden merkkien pohjaväri on musta, etumerkin kuvion väri on keltainen ja kohdemerkin punainen. Kaikki merkit sijaitsevat tien oikealla puolella, lukuun ottamatta ohituspaikan etumerkkiä, joka sijaitsee ohituspaikan puoleisella puolella tietä. Huomiomerkki (n:o 5) ja Vaaranmerkki (n:o 6) sijoitetaan aina tien molemmille puolille. Mikäli samassa kohteessa on useampia eri reittimerkkejä, sijoitettaan ne vierekkäin. Etumerkki sijaitsee aina 100 metriä ennen kohdetta ja varsinainen kohdemerkki itse kohteessa. Huomio-, vaara ja väliturvapisteen merkkeinä käytetään ainoastaan etumerkkiä.


EK-Päällikkö 1

EK-päällikkö 1 (ralli), EK-päällikkö 2 (ralli) ja EK-turvapäällikkö (ralli) tekevät suunnitelmat EK:n toteuttamiseksi yhdessä kilpailun ratamestarien ja turvallisuuspäälliköiden kanssa. He valitsevat EK:n viestistä, järjestyksestä, ajanotosta vastaavat henkilöt. Nämä hankkivat itselleen tarvittavan määrän henkilöstöä. Tarkasta työnjaosta EK-päälliköiden, turvallisuuspäällikön ja muiden toimitsijoiden kesken on syytä sopia etukäteen. EK-päällikkö vastaa koko erikoiskokeen ja kaikkien “alaistensa” toiminnasta.

EK-päällikön lähimmät esimiehet ovat: Kilpailunjärjestäjän ratamestarit, turvallisuuspäälliköt sekä kilpailun johtajat.

Toiminta ennen kilpailua

1. Tutustu ratamestarin opastuksella erikoiskokeeseen ja viitoitusohjeeseen (huomioi myös paikalliset erikoisjärjestelyt kuten esim. maitoautot, linja-autot tms.) ja huolehdi tarvittavan tiedon kulusta järjestelyissä mukana oleville. Suunnittele erikoiskokeen rakentaminen annettujen ohjeiden mukaan.


2. Tutustu hyvin kilpailun järjestäjän jakamaan materiaaliin ja varmista, että olet saanut kaikki

- kilpailun säännöt

- järjestämisohjeet

- viranomaisten luvat


3. Laadi turvallisuussuunnitelma yhdessä EK:n turvallisuuspäällikön kanssa. Suunnitelmassa tulee olla:

- sairasauton ajoreitti (kilpailunjärjestäjä toimittaa)

- erikoiskokeen sisäiset viestiyhteydet

- EVA-auto, jonka sijainti on lähdön tuntumassa

- korvaava reitti on tiekirjan yhteydessä (kilpailunjärjestäjä toimittaa)  


4. Hoida yhteydet tienvarsiasukkaisiin (Mahd. myös kilpailun järjestäjän vastuulla)

- tiedota tien sulkemisesta ja sulkuajasta sekä mahdollisesta ennakkotutustumisesta ja toimita talokirjeet, jonka kilpailun järjestäjä toimittaa (jätetään kiinteistön oveen/postilaatikkoon mikäli kiinteistön asukas/omistaja ei ole paikalla)

- varmistu, ettei asukkailla ole välttämätöntä tarvetta tien käyttöön sulkuaikana (häät, hautajaiset, työmatkat: jos tarvetta on, ota välittömästi yhteys ratamestariin)

- sovi talonväen mahdollisuudesta toimia järjestyksenvalvojina omalla alueellaan (muista henkilötiedot ja suostumus sekä toimintaohjeet)


5. Vastaa EK-henkilöstösi koulutuksesta ja laadi koulutussuunnitelma yhdessä kerhosi toimitsijakouluttajan kanssa.


6. Kilpailunjärjestäjä kiinnittää EK:n varrelle tulevat sulkujulisteet.


7. Selvitä lähtö- ja maalipuomeilla sekä EK:n väliteillä oleville sulkumiehille lyhyimmät mahdolliset kiertotiet, miten EK:n ohi voi kiertää (karttapiirros).


8. Tarkista saamasi EK - materiaali.


9. Tutustu kilpailun järjestäjän edustajan kanssa erikoiskokeeseen. Käynnin tarkoituksena on käydä läpi tehdyt suunnitelmat, sopia mahdollisista erityisjärjestelyistä ja selvittää mahdolliset esiin tulleet ongelmat.


10. Huolehdi, että sinulla, muilla toimihenkilöillä ja kilpailun järjestäjällä on ajan tasalla olevat nimilistat kaikista EK:lla toimivista henkilöistä.  

Toiminta ennen sulkuaikaa

1. Varaa EK:n rakentamiseen riittävästi aikaa ja varmista paikalla olevan henkilöstön riittävyys

2. Tarkasta oman ja kilpailun järjestäjältä saadun materiaalin riittävyys

3. Varmista EK:n rakentamis- ja muun työnjako

4. Liikennesuunnitelman toteuttaminen ja mahdollinen lipunmyynti:

- EK:lle pääseminen ja sieltä poistuminen, mahdolliset kiertotieopastukset, liikennemerkit (myös peittäminen), ennakkotiedotukset suluista, yleisön P-alueet

5. EK:n turva- ja viitoitusohjeen toteuttaminen:

- Asemat, sulut, ohjaavat nauhat, merkit, väliviestipisteet, järjestyksenvalvojat

- EA- ja pelastushenkilöstön ja kaluston paikalla olo ja heidän ohjeidensa varmistaminen

6. Viestivälineiden toimivuus - Viestiyhteydet lähtö-(väliturvapiste)-maali-johtokeskus, oma sisäinen viesti, turvallisuuspäällikön matkapuhelin

7. Järjestyksenvalvojien/liikenteenohjaajien/toimitsijoiden tehtävien varmistaminen ja viimeistään tässä vaiheessa kirjallisten ohjeiden jako

8. Esittäydy EK:lle tehtäviin tuleville “vieraileville” toimitsijaryhmille ja kertaa toimintatavat heidän kanssaan

9. Varmista AT-asemahenkilöstön ja lähettäjän sekä heidän tarvitsemiensa välineiden käyttö:

- kellot, pöytäkirjat, purkulistat, puskakello ja sen pöytäkirja

- oma ja asemahenkilöstön kellot kilpailuaikaan

- Ajanottolaitteiden ja -ohjelmistojen käyttöohjeet ja käyttäjien ennakko-opastus

10. Varmista, että lähdössä ja maalissa on kopiot sulku- ja yleisötilaisuusluvista

- Asema-alueilta poistetaan ylimääräiset autot ja muissa tarpeellisissa liittymissä on varmistettava, että kulkuväylät ambulanssien ym. onnettomuustapauksissa tarvittavien kulkuneuvojen liikkumiselle ovat auki.

11. EK-päällikkö 2 tarkistaa EK:n järjestelyt siirtymällä lähdöstä maaliin sulkuajan puitteissa

- Sulkuajan alkaessa jokainen EK:n toimihenkilö on omalla paikallaan.

Toiminta kilpailun aikana

Sijainti ja varusteet

EK-päällikkö sijoittuu lähtöön ja EK-päällikkö 2 maaliin STOP-paikalle. Erikoiskoetta koskevat asiapaperit on oltava molemmilla EK-päälliköillä sekä jäljennökset tien sulkuluvasta ja yleisötilaisuusilmoituksesta käytetyimpien tieosuuksien risteyksissä olevilla suluilla.

EK-päälliköiden on käytettävä EK-päällikön tunnuksia (EK-päällikön liivi)

Tehtävät:

Aikataulun ja ohjeiden mukaan lähdön EK-päällikkö:

1. Antaa määräyksen tien sulkemiseen muulta liikenteeltä

2. Sulkuajan alettua varmistaa, että kaikki tarvittavat toiminnot on tehty

3. Antaa ilmoituksen EK:n sulkemisesta ja valmiudesta johtokeskukseen sulkuajan alettua, jos johtokeskus ei ole ollut vielä yhteydessä, sekä varmistaa sovitut kilpailun keskeytykset ja muut muutokset. Tämän jälkeen liikenne tapahtuu ainoastaan kilpailun kulkusuuntaan. (Huomioi lupaehtojen poikkeukset)

4. Odottaa turvallisuustarkastuksia EK toimintavalmiina sulkuajan alettua EK:n lähdössä

5. Esittäytyy EK:lle tuleville viranomaisille, kilpailun järjestäjän edustajille ja tuomaristolle.

6. Antaa pyydettäessä kilpailun organisaation edustajille (Turva-autot) ajan tasalla olevan nimilistan erikoiskokeen toimintaan osallistuvista henkilöistä.

7. Valvoo kilpailijoiden turvallisuusvarusteiden käyttöä ja kuntoa

8. Antaa lähetysluvan lähettäjälle vasta, kun kilpailunjohtaja antaa luvan aloittaa EK. Lähettäjä toimii lähtötuomarina, joka raportoi henkilökohtaisesti lähettäjän ilmoittamat vilppilähdöt EK-päällkkö 2:lle ja kilpailun johtokeskukseen

9. Saatuaan tiedon onnettomuudesta keskeyttää kilpailijoiden lähettämisen ja käynnistää saamiensa ohjeiden mukaiset pelastustoimet sekä ilmoittaa tapahtumasta ja toimenpiteistä johtokeskukseen, josta saa lisäohjeita.

Luvan erikoiskokeen jatkamiseen antaa johtokeskus

10. Kirjaa muistiin kaikki merkittävät tapahtumat kellonaikoineen ja tarvittaessa raportoi niistä heti johtokeskukseen

11. Suorittaa mahdollisesti tarvittavien lisämääräysten jaon kilpailijoille kuittausta vastaan

12. Jos EK joudutaan peruuttamaan ja ajamaan siirtymäosuutena, huolehtii, että henkilökunta toimii ohjeiden mukaan

13. Jos EK joudutaan ohittamaan kokonaan, huolehtii, että kilpailijat ja toimitsijat toimivat ohjeiden mukaan


Kilpailun jälkeen

1. Antaa määräyksen tien avaamisesta yleiselle liikenteelle, kun JOHTOKESKUS antaa siihen luvan. Sopii sulkumiesten ja järjestyksenvalvojien kanssa miten erikoiskokeen sisäinen purku hoidetaan. Vapauttaa pelastusryhmät heti, kun on varmistettu, ettei erikoiskokeella enää tarvita apua

2. Hoitaa pöytäkirjojen, keskeytysilmoitusten, toimitsijoiden raporttien, kaluston ja materiaalin palautukset ohjeiden mukaisesti.

3. Tekee alustavan katselmuksen tien ja tienvarsien kärsimistä vaurioista välittömästi ja tiedottaa tuntuvista vaurioista kilpailun johtokeskukseen. P-alueet, tie ja tienvarret siivotaan välittömästi. Samoin kunnostetaan lähtöpaikka.

4. Ottaa kilpailun jälkeen yhteyttä ratamestariin ja kertoo mahdollisista ongelmista. Kilpailun aikana nopeita toimenpiteitä vaativista ongelmista voi soittaa kilpailun johtokeskukseen.

EK-päällikkö 2

1. Tulee olla asioista yhtä tietävä kuin EK-päällikkökin - Toimii EK-päällikön äkillisen esteen vuoksi EK-päällikkönä

2. Tehtävät pääasiassa samat, kuin EK-päällikölläkin, mutta keskinäinen työnjako on syytä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

3. Tarkastaa EK:n toimintavalmiuden ennen sulkuaikaa.

4. Sijoittuu sulkuajan alettua STOP-paikalle. Valvoo maalipään ja ajanoton toimivuutta. Tärkeä tehtävä on selvittää nopeasti kilpailijoiden reitille jäämisen syyt ja tarvittaessa tiedottaa niistä lähdön EK-päällikölle

5. Varmistaa purkuauton ja turvallisuuspäällikön saavuttua maaliin, että EK:n turvaviestitys on purettavissa

6. Kerää materiaalin, jonka toimihenkilöt tuovat maalin kautta poistuessaan. Esim. järjestyksenvalvojien, liikenteenohjaajien ja toimitsijoiden liivit, raportit ym.


EK-turvapäällikkö

EK:lle on nimettävä EK-turvapäällikkö (ralli), jonka tehtäviä ovat:

Ennen kilpailua

1. Käy läpi ajatuksella erikoiskokeen järjestämisohje ja tee erikoiskokeen järjestämiseksi tarvittavat suunnitelmat. Huomioi erityisesti turvallisuustekijät niin toimitsijoiden kuin kilpailijoidenkin ja katsojien kannalta.

2. Kilpailun järjestäjä hankkii EK:n lähtöön EVA- auton sekä mahdollisen ambulanssin erikoiskokeiden lähtöjen välittömään läheisyyteen, EK-turvapäällikkö ottaa nämä vastaan erikoiskokeella.

3. Laatia ohjeet pelastushenkilöstön toiminnasta onnettomuustapauksissa

4. Tutustuu kilpailun järjestäjän edustajan kanssa erikoiskokeeseen. Käynnin tarkoituksena on käydä läpi tehdyt suunnitelmat, sopia mahdollisista erityisjärjestelyistä ja selvittää mahdolliset esiin tulleet ongelmat.

Kilpailun aikana

1. Sijoittuu lähtöön ja valvoa alaisten toimintaa. (pelastushenkilöstö ja turvaviestitys).

2. Varmistaa turvallisuusryhmien toimintavalmius ennen H-hetkeä ja selvittää heille tehdyt suunnitelmat. Pelastushenkilöstön ja kaluston on oltava toimintavalmiina ½ tuntia ennen sulkuajan alkamista.

3. Laatii järjestyksenvalvojille/liikenteenohjaajille kirjalliset ohjeet onnettomuustilanteiden hälytysmenettelystä ja -toiminnasta.

4. Varmistaa viestiyhteyksien toiminta. Yhteyksien on toimittava, kun turvatarkastusauto saapuu erikoiskokeelle.

5. Pelastusryhmät lähtevät EK:lle ainoastaan EK-päällikön luvalla turvapäällikön perässä. Kun tällainen ryhmä on lähtenyt EK:lle, kilpailijoiden lähettäminen on keskeytettävä ja tapahtumasta ilmoitettava välittömästi kilpailun JOHTOKESKUKSEEN. Liikenne tapahtuu ainoastaan kilpailun kulkusuuntaan.

6. Johtaa toimintaa onnettomuuspaikalla ja olla yhteydessä kilpailun johtokeskukseen ja lähdön EK-päällikköön.

7. Toteuttaa annettuja ohjeita ja määräyksiä onnettomuus- tai vastaavissa tilanteissa.

8. Tehtävän suoritettuaan on pelastusryhmien poistuttava erikoiskokeelta kilpailun kulkusuunnassa mahdollisimman pian ja palattava EK:n lähtöön.

Lupa EK:n jatkamiseen on saatava kilpailun johtokeskuksesta.

9. Jos EK:n toiminta yllättäen keskeytetään, esim. tienvarsiasukas pyrkii kotiinsa, (pyrittävä selvittämään etukäteen) on hänet saatettava perille. Tämä saattaja ei ole EK:n turvapäällikkö vaan joku ennalta määrätty, luotettava ja viestiyhteydellä varustettu henkilö. Saattotehtävän päätyttyä otetaan välittömästi yhteys EK:n lähtöön kilpailun uudelleen käynnistämiseksi. Saattaja poistuu seuraavasta mahdollisesta nk. läpitiestä erikoikokeelta ja palaa EK:n lähtöön. Tarvittaessa jää saatetun asukkaan kohtaan mikäli EK-päällikkö näin määrää.

Kilpailun päätyttyä:

1. Varmistaa, ettei EK:n varrelle ole jäänyt ketään apua tarvitsevaa

2. Hoitaa EK:n purkamisen päällikön kanssa etukäteen sovitulla tavalla