Ero sivun ”Sulkulupa (ralli)” versioiden välillä

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Yksityistiet / Yksityiset tiet)
(Hakemus tilapäisten liikenteenohjaajien asettamiseksi)
 
(25 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
'''Kaikilta käytettäviltä teiltä on oltava tienomistajan lupa tienkäyttöön.''' Tienomistajia ovat mm.  
+
'''Kaikilta käytettäviltä teiltä on oltava tienpitäjän lupa tienkäyttöön ja erityisesti tien SULKEMISEEN.''' Tienpitäjiä ovat mm.  
  
  
- Yksityiset tienomistajat (tiekunnat joita tienhoitokunta ja/tai toimitsijamies hallinnoi)
+
- Yksityiset tienomistajat (tiekunnat joita tienhoitokunta ja/tai toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä) hallinnoi)
  
- Kaupungit ja kunnat (Asema- ja kaava-alueilla
+
- Kaupungit ja kunnat (Asema- ja rakennuskaava alueella ajettavilta osuuksilta täytyy olla kaupungin tai kunnallishallinnon lupa tienkäyttöön)
  
 
- Suomen valtio, joita paikalliset ELY-keskukset hallinnoivat Liikenneviraston määrittämin ohjeistuksin
 
- Suomen valtio, joita paikalliset ELY-keskukset hallinnoivat Liikenneviraston määrittämin ohjeistuksin
 +
 +
- Jäällä ajettavalla reitillä on oltava lupa vesialueen omistajalta tai haltijalta (käytännössä usein kalastuksen hoitokunta)
 +
  
 
Lupien myöntäjiin tulee olla yhteydessä riittävän ajoissa ennen kilpailua.
 
Lupien myöntäjiin tulee olla yhteydessä riittävän ajoissa ennen kilpailua.
  
  
'''Poliisi on lupaviranomainen, joka antaa aina luvan tien sulkemiseen ([https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100625 Tieliikenneasetus 625/2010] mukaisesti.'''
 
  
''Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka myöntää asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle kunnanhallitus. Muutoin luvan myöntää se poliisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee. Lupaviranomaisen on ennen luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää.''
+
== Tien tilapäinen sulkeminen ==
 +
 
 +
10.8.2018/729 [https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tieliikennelaki#L7P187 Tieliikennelaki 187 §]
 +
 
 +
'''Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite.'''
 +
Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen.
 +
 
 +
Nopeuskilpailun moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä.
 +
'''Tien tilapäistä sulkemista koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille tiedoksi.'''
 +
 
  
  
Asetuksen teksti: "Lupaviranomaisen on ennen luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää" tarkoittaa
 
  
  
- Yksityistien tienkäyttösopimus tulkitaan kuulemisena
+
== Maantiet / Valtiontiet / Seutu- ja yhdystiet ==
  
- Valtiontietä hallinnoiman ELY-keskuksen lausunto tulkitaan kuulemisena
+
On suositeltavaa, että rallikilpailun järjestäjä on '''hyvissä ajoin ennen tapahtumansa lupahakemusten toteuttamista yhteydessä siihen ELY-keskukseen, jonka hallinnoimalle tieosuudelle on suunnittelemassa rallikilpailua.''' On myös suositeltaa sopia tapaaminen, jossa järjestäjä/luvanhakija esittelee suunnittelemat tieosuutensa, aiotut aikataulut ja jonka johdosta ELY-keskus voi tutustua kohdistuuko ko. tieosuuksille perusparannus- tai muita kunnostushankkeita.
  
  
 +
Yleisillä, ns. valtionteillä luvan tien käyttämiseen / tilapäiseen sulkemiseen antaa paikallinen ELY-keskus. Mikäli rallin reitti sijoittuu maantieteellisesti useamman kuin yhden ELY-keskuksen vastuulle, kannattaa asiasta käydä ennen lupien hakemista keskustelu sen ELY-keskuksen edustajan kanssa, jonka alueelle rallin reitti pääasiallisesti sijoittuu.
  
  
- Asema- ja rakennuskaava alueella ajettavilta osuuksilta täytyy olla kaupungin tai kunnallishallinnon lupa tienkäyttöön
+
'''Huomionarvoista on hakemusten käsittelyaikataulut, 6 viikkoa - 4 kuukautta!'''
  
 +
ELY-keskuksille tehtävä [http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tien-tilapainen-sulkeminen lupahakemus].
  
  
- Jäällä ajettavalla reitillä on oltava lupa vesialueen omistajalta tai haltijalta (käytännössä usein kalastuksen hoitokunta)
+
=== Kuntoonpanosopimus ===
 +
 
 +
ELY-keskus edellyttää lupahakemuksessaan, että luvanhakija on solminut yleisten hakemuksessa suljettavien teiden kunnostamisesta [http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45108/Kuntoonpanosopimusmalli+01_2017+FI/bc389eed-3af6-4170-92a4-2d68b5351359 kuntoonpanosopimuksen] ELY-keskuksen hyväksymän urakoitsijan kanssa. Ohjeistus kuntoonpanosopimuksen laatimiseksi löytyy myös yllä olevan hakemuksen ohesta. 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Yksityistiet / Yksityiset tiet ==
  
Koska poliisilaitoksen on ennen luvan myöntämistä tarvittaessa kuultava asianomaisia tienpitäjiä, on hyvä liittää kaikki mahdolliset tienkäyttöluvat sulkulupa-anomukseen käsittelyn nopeuttamiseksi.
+
Yksityisillä teillä, tulee tienkäyttämisestä solmia kirjallinen tienkäyttösopimus (ralli) jossa on selkeästi määritelty:
Sulkulupa
 
  
  
 +
- Käytettävä tieosuus / kunta jonka alueella tie sijaitsee
  
== Sulkulupahakemus ==
+
- Ajankohta koska tienkäyttösopimusta noudatetaan / rallikilpailu järjestetään
  
Sulkulupa anotaan poliisilaitokselta, jonka toimialueella valtaosa kilpailun reitistä kulkee.
+
- Sopimusosapuolet (Tiekunta ja luvanhakija/käyttöoikeuden saaja/kilpailunjärjestäjä)
Sulkulupa-anomus laaditaan niin, että anomuksen selostusosasta selviää seuraavat asiat:
 
  
 +
- Mitä on sovittu korvauksesta
  
- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien omistaja
+
- Että tienkäyttösopimus oikeuttaa sulkea tieosuus tilapäisesti
  
  
- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien nimet, pituus ja sulkuaika
 
  
 +
'''HUOM. Mikäli tiekunnassa ei ole valittu toimitsijamiestä, tarvitaan tienkäyttösopimukseen kaksi tienhoitokunnan edustajan allekirjoitusta (pj / jäsen). Ainoastaan toimitsijamies, tiekunnan mandaatilla voi solmia sopimuksen itsenäisesti (yhdellä allekirjoituksella).'''
  
- Liikenne ja infrastruktuurin (ELY - keskuksen) teiden nimet numerot sekä onko kysymyksessä valta-, kanta-, maan- tai paikallistie
+
Tieisännöitsijä voi toimia toimitsijamiehenä jos tiekunta on näin päättänyt kokouksessa.
  
  
Sulkulupa-anomukseen liitetään reittikartta ja käytettävänä aiottujen yksityisteiden tienkäyttösopimukset sekä vastuuvakuutustodistus.
+
Huomioikaa myös, että siirtyminä käytettävien yksityisteiden kanssa on hyvä neuvotella myös tienkäyttösopimukset.
Lupahakemus lähetetään poliisilaitokselle, joka pyytää tarvittavat lausunnot ELY-keskukselta.
 
  
  
  
== Valtiontiet / Maantiet / Seutu- ja yhdystiet ==
 
  
Yleisillä, ns. valtionteillä luvan tien erikoiskäyttöön antaa liikenne ja infrastruktuurit ELY - keskuksissa.
 
  
 +
== Hakemus tilapäisten liikenteenohjaajien asettamiseksi ==
  
Käytännössä ELY-keskus antaa lausunnon tien erikoiskäytöstä tapahtumaan (esim. rallikilpailu), lausunnon edellytyksenä voi olla ELY-keskuksesta riippuen [[kuntoonpanosopimus (ralli)]] alueurakasta vastaavan urakoitsijan (Destia, YIT jne.) kanssa, joka sisältää hinnaston jonka mukaisesti tie kunnostetaan tapahtuman jälkeen urakoitsijan toimesta.
+
Rallikilpailun järjestämiseksi edellytetään tilapäisten liikenteenohjaajien asettamista (Tieliikennelaki 65 §), tästä asettamisesta vastaa poliisilaitos, jonka toimialueella valtaosa kilpailun reitistä kulkee.
 +
Hakemus laaditaan niin, että hakemuksen selostusosasta selviää seuraavat asiat:
  
Nykyisen Liikenneviraston [https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2017-03_tapahtumat_maantiet_web.pdf 3/2017 "Tapahtumat ja maantiet" ohjeistuksen] mukaan, poliisiviranomainen kysyy lausunnon ELY-keskukselta tapahtumien, kuten rallikilpailun osalta.
 
  
 +
- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien nimet, pituus ja sulkuaika
  
On kuitenkin suositeltavaa, että rallikilpailun järjestäjä on hyvissä ajoin ennen tapahtumansa lupahakemusten toteuttamista yhteydessä siihen ELY-keskukseen, jonka hallinnoimalle tieosuudelle on suunnittelemassa rallikilpailua. On myös suositeltaa sopia tapaaminen, jossa järjestäjä/luvanhakija esittelee suunnittelemat tieosuutensa, aiotut aikataulut ja jonka johdosta ELY-keskus voi tutustua kohdistuuko ko. tieosuuksille perusparannus- tai muita kunnostushankkeita.
+
- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien omistaja
  
== Yksityistiet / Yksityiset tiet ==
+
- Liikenne ja infrastruktuurin (ELY - keskuksen) teiden nimet numerot sekä onko kysymyksessä valta-, kanta-, maan- tai paikallistie
  
Yksityisillä teillä, tulee tienkäyttämisestä solmia kirjallinen tienkäyttösopimus (ralli) kolmena kappaleena (yksi kummallekin osapuolelle, yksi lupahakemuksen liitteeksi) jossa on selkeästi määritelty:
 
  
- Käytettävä tieosuus / kunta jonka alueella tie sijaitsee
+
Hakemukseen liitetään:
  
- Koska tienkäyttösopimusta noudatetaan / rallikilpailu järjestetään
 
  
- Ketkä on sopijaosapuolet
+
- Reittikartta
  
- Mitä on sovittu korvauksesta
+
- Käytettävänä aiottujen yksityisteiden tienkäyttösopimukset, jotka antavat hakijalle luvan sulkea tieosuudet tapahtuman järjestämiseksi
  
 +
- Vastuuvakuutustodistus (AKK:n kilpailuluvan myötä)
  
'''HUOM. Mikäli tiekunnassa ei ole valittu toimitsijamiestä, tarvitaan tienkäyttösopimukseen kaksi tienhoitokunnan edustajan allekirjoitusta (pj / jäsen). Ainoastaan toimitsijamies, tiekunnan mandaatilla voi solmia sopimuksen itsenäisesti (yhdellä allekirjoituksella).'''
+
- Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen tilapäisestä melusta ja tärinästä päätös (Kunta, jos yhden kunnan alueella / ELY-keskus, jos usean kunnan alueella)
  
Tieisännöitsijä voi toimia toimitsijamiehenä jos tiekunta on näin päättänyt kokouksessa.
+
- Tilapäisiksi [[liikenteenohjaaja (ralli)]] nimettävät / haettavat toimitsijat (nimi / hetu)
  
  
Huomioikaa myös, että siirtyminä käytettävien yksityisteiden kanssa on hyvä neuvotella myös tienkäyttösopimukset.
+
Hakemus lähetetään poliisilaitokselle.

Nykyinen versio 2. joulukuuta 2020 kello 13.12

Kaikilta käytettäviltä teiltä on oltava tienpitäjän lupa tienkäyttöön ja erityisesti tien SULKEMISEEN. Tienpitäjiä ovat mm.


- Yksityiset tienomistajat (tiekunnat joita tienhoitokunta ja/tai toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä) hallinnoi)

- Kaupungit ja kunnat (Asema- ja rakennuskaava alueella ajettavilta osuuksilta täytyy olla kaupungin tai kunnallishallinnon lupa tienkäyttöön)

- Suomen valtio, joita paikalliset ELY-keskukset hallinnoivat Liikenneviraston määrittämin ohjeistuksin

- Jäällä ajettavalla reitillä on oltava lupa vesialueen omistajalta tai haltijalta (käytännössä usein kalastuksen hoitokunta)


Lupien myöntäjiin tulee olla yhteydessä riittävän ajoissa ennen kilpailua.


Tien tilapäinen sulkeminen

10.8.2018/729 Tieliikennelaki 187 §

Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen.

Nopeuskilpailun moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien tilapäistä sulkemista koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille tiedoksi.Maantiet / Valtiontiet / Seutu- ja yhdystiet

On suositeltavaa, että rallikilpailun järjestäjä on hyvissä ajoin ennen tapahtumansa lupahakemusten toteuttamista yhteydessä siihen ELY-keskukseen, jonka hallinnoimalle tieosuudelle on suunnittelemassa rallikilpailua. On myös suositeltaa sopia tapaaminen, jossa järjestäjä/luvanhakija esittelee suunnittelemat tieosuutensa, aiotut aikataulut ja jonka johdosta ELY-keskus voi tutustua kohdistuuko ko. tieosuuksille perusparannus- tai muita kunnostushankkeita.


Yleisillä, ns. valtionteillä luvan tien käyttämiseen / tilapäiseen sulkemiseen antaa paikallinen ELY-keskus. Mikäli rallin reitti sijoittuu maantieteellisesti useamman kuin yhden ELY-keskuksen vastuulle, kannattaa asiasta käydä ennen lupien hakemista keskustelu sen ELY-keskuksen edustajan kanssa, jonka alueelle rallin reitti pääasiallisesti sijoittuu.


Huomionarvoista on hakemusten käsittelyaikataulut, 6 viikkoa - 4 kuukautta!

ELY-keskuksille tehtävä lupahakemus.


Kuntoonpanosopimus

ELY-keskus edellyttää lupahakemuksessaan, että luvanhakija on solminut yleisten hakemuksessa suljettavien teiden kunnostamisesta kuntoonpanosopimuksen ELY-keskuksen hyväksymän urakoitsijan kanssa. Ohjeistus kuntoonpanosopimuksen laatimiseksi löytyy myös yllä olevan hakemuksen ohesta.


Yksityistiet / Yksityiset tiet

Yksityisillä teillä, tulee tienkäyttämisestä solmia kirjallinen tienkäyttösopimus (ralli) jossa on selkeästi määritelty:


- Käytettävä tieosuus / kunta jonka alueella tie sijaitsee

- Ajankohta koska tienkäyttösopimusta noudatetaan / rallikilpailu järjestetään

- Sopimusosapuolet (Tiekunta ja luvanhakija/käyttöoikeuden saaja/kilpailunjärjestäjä)

- Mitä on sovittu korvauksesta

- Että tienkäyttösopimus oikeuttaa sulkea tieosuus tilapäisesti


HUOM. Mikäli tiekunnassa ei ole valittu toimitsijamiestä, tarvitaan tienkäyttösopimukseen kaksi tienhoitokunnan edustajan allekirjoitusta (pj / jäsen). Ainoastaan toimitsijamies, tiekunnan mandaatilla voi solmia sopimuksen itsenäisesti (yhdellä allekirjoituksella).

Tieisännöitsijä voi toimia toimitsijamiehenä jos tiekunta on näin päättänyt kokouksessa.


Huomioikaa myös, että siirtyminä käytettävien yksityisteiden kanssa on hyvä neuvotella myös tienkäyttösopimukset.Hakemus tilapäisten liikenteenohjaajien asettamiseksi

Rallikilpailun järjestämiseksi edellytetään tilapäisten liikenteenohjaajien asettamista (Tieliikennelaki 65 §), tästä asettamisesta vastaa poliisilaitos, jonka toimialueella valtaosa kilpailun reitistä kulkee. Hakemus laaditaan niin, että hakemuksen selostusosasta selviää seuraavat asiat:


- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien nimet, pituus ja sulkuaika

- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien omistaja

- Liikenne ja infrastruktuurin (ELY - keskuksen) teiden nimet numerot sekä onko kysymyksessä valta-, kanta-, maan- tai paikallistie


Hakemukseen liitetään:


- Reittikartta

- Käytettävänä aiottujen yksityisteiden tienkäyttösopimukset, jotka antavat hakijalle luvan sulkea tieosuudet tapahtuman järjestämiseksi

- Vastuuvakuutustodistus (AKK:n kilpailuluvan myötä)

- Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen tilapäisestä melusta ja tärinästä päätös (Kunta, jos yhden kunnan alueella / ELY-keskus, jos usean kunnan alueella)

- Tilapäisiksi liikenteenohjaaja (ralli) nimettävät / haettavat toimitsijat (nimi / hetu)


Hakemus lähetetään poliisilaitokselle.