Ero sivun ”Sulkulupa (ralli)” versioiden välillä

Kohteesta AKK Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Hakemus tilapäisten liikenteenohjaajien asettamiseksi)
 
(33 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
'''Kaikilta käytettäviltä teiltä on oltava tienomistajan lupa tienkäyttöön.''' Tienomistajia ovat mm. kaupungit ja kunnat, liikenne ja infrastruktuurit ELY - keskuksissa ja yksityiset tienomistajat. Lupien myöntäjiin tulee olla yhteydessä riittävän aikaisin ennen kilpailua.
+
'''Kaikilta käytettäviltä teiltä on oltava tienpitäjän lupa tienkäyttöön ja erityisesti tien SULKEMISEEN.''' Tienpitäjiä ovat mm.  
  
  
- Yleisillä, ns. valtion teillä luvan tien käyttöön antaa liikenne ja infrastruktuurit ELY - keskuksissa
+
- Yksityiset tienomistajat (tiekunnat joita tienhoitokunta ja/tai toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä) hallinnoi)
  
 +
- Kaupungit ja kunnat (Asema- ja rakennuskaava alueella ajettavilta osuuksilta täytyy olla kaupungin tai kunnallishallinnon lupa tienkäyttöön)
  
Käytännössä ELY-keskus antaa lausunnon tien erikoiskäytöstä, lausunnon edellytyksenä voi olla ELY-keskuksesta riippuen kuntoonpanosopimus alueurakasta vastaavan urakoitsijan (Destia, YIT jne.) kanssa jossa tulee mahdolliset kunnostustoimet sopia urakoitsijan kanssa jo hyvissä ajoin ennen kilpailua.
+
- Suomen valtio, joita paikalliset ELY-keskukset hallinnoivat Liikenneviraston määrittämin ohjeistuksin
 +
 
 +
- Jäällä ajettavalla reitillä on oltava lupa vesialueen omistajalta tai haltijalta (käytännössä usein kalastuksen hoitokunta)
 +
 
 +
 
 +
Lupien myöntäjiin tulee olla yhteydessä riittävän ajoissa ennen kilpailua.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Tien tilapäinen sulkeminen ==
 +
 
 +
10.8.2018/729 [https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tieliikennelaki#L7P187 Tieliikennelaki 187 §]
 +
 
 +
'''Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite.'''
 +
Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen.
 +
 
 +
Nopeuskilpailun moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä.
 +
'''Tien tilapäistä sulkemista koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille tiedoksi.'''
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Maantiet / Valtiontiet / Seutu- ja yhdystiet ==
 +
 
 +
On suositeltavaa, että rallikilpailun järjestäjä on '''hyvissä ajoin ennen tapahtumansa lupahakemusten toteuttamista yhteydessä siihen ELY-keskukseen, jonka hallinnoimalle tieosuudelle on suunnittelemassa rallikilpailua.''' On myös suositeltaa sopia tapaaminen, jossa järjestäjä/luvanhakija esittelee suunnittelemat tieosuutensa, aiotut aikataulut ja jonka johdosta ELY-keskus voi tutustua kohdistuuko ko. tieosuuksille perusparannus- tai muita kunnostushankkeita.
 +
 
 +
 
 +
Yleisillä, ns. valtionteillä luvan tien käyttämiseen / tilapäiseen sulkemiseen antaa paikallinen ELY-keskus. Mikäli rallin reitti sijoittuu maantieteellisesti useamman kuin yhden ELY-keskuksen vastuulle, kannattaa asiasta käydä ennen lupien hakemista keskustelu sen ELY-keskuksen edustajan kanssa, jonka alueelle rallin reitti pääasiallisesti sijoittuu.
 +
 
 +
 
 +
'''Huomionarvoista on hakemusten käsittelyaikataulut, 6 viikkoa - 4 kuukautta!'''
 +
 
 +
ELY-keskuksille tehtävä [http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tien-tilapainen-sulkeminen lupahakemus].
 +
 
 +
 
 +
=== Kuntoonpanosopimus ===
 +
 
 +
ELY-keskus edellyttää lupahakemuksessaan, että luvanhakija on solminut yleisten hakemuksessa suljettavien teiden kunnostamisesta [http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45108/Kuntoonpanosopimusmalli+01_2017+FI/bc389eed-3af6-4170-92a4-2d68b5351359 kuntoonpanosopimuksen] ELY-keskuksen hyväksymän urakoitsijan kanssa. Ohjeistus kuntoonpanosopimuksen laatimiseksi löytyy myös yllä olevan hakemuksen ohesta. 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Yksityistiet / Yksityiset tiet ==
 +
 
 +
Yksityisillä teillä, tulee tienkäyttämisestä solmia kirjallinen tienkäyttösopimus (ralli) jossa on selkeästi määritelty:
 +
 
 +
 
 +
- Käytettävä tieosuus / kunta jonka alueella tie sijaitsee
 +
 
 +
- Ajankohta koska tienkäyttösopimusta noudatetaan / rallikilpailu järjestetään
 +
 
 +
- Sopimusosapuolet (Tiekunta ja luvanhakija/käyttöoikeuden saaja/kilpailunjärjestäjä)
 +
 
 +
- Mitä on sovittu korvauksesta
 +
 
 +
- Että tienkäyttösopimus oikeuttaa sulkea tieosuus tilapäisesti
  
  
- Asema- ja rakennuskaava alueella ajettavilta osuuksilta täytyy olla kaupungin tai kunnallishallinnon lupa tienkäyttöön
 
  
- Erikoiskokeina ja siirtymänä ajettavilta yksityistieosuuksilta lupa haetaan tienhoitokunnalta. Yksityisteitä varten tehdään tienkäyttösopimus, josta ilmenee mm. korvausehdotus tienkäytöstä ja jossa sovitaan tien kunnostustapa kilpailun jälkeen.
+
'''HUOM. Mikäli tiekunnassa ei ole valittu toimitsijamiestä, tarvitaan tienkäyttösopimukseen kaksi tienhoitokunnan edustajan allekirjoitusta (pj / jäsen). Ainoastaan toimitsijamies, tiekunnan mandaatilla voi solmia sopimuksen itsenäisesti (yhdellä allekirjoituksella).'''
  
- Tienkäyttösopimus tehdään kolmena alkuperäisenä kappaleena: yksi molemmille osapuolille ja kolmas liitetään sulkulupa-anomukseen. Sopimusta tehtäessä on varmistettava, että allekirjoittajilla (2 kpl) on oikeus myöntää lupa kyseisen tien käyttöön. (poikkeuksena, yksityisteillä voi toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä) yksin myöntää luvan tienkäytölle)
+
Tieisännöitsijä voi toimia toimitsijamiehenä jos tiekunta on näin päättänyt kokouksessa.
  
- Jäällä ajettavalla reitillä on oltava lupa vesialueen omistajalta tai haltijalta (käytännössä usein kalastuksen hoitokunta)
 
  
Koska poliisilaitoksen on ennen luvan myöntämistä tarvittaessa kuultava asianomaisia tienpitäjiä, on hyvä liittää kaikki mahdolliset tienkäyttöluvat sulkulupa-anomukseen käsittelyn nopeuttamiseksi.
+
Huomioikaa myös, että siirtyminä käytettävien yksityisteiden kanssa on hyvä neuvotella myös tienkäyttösopimukset.
Sulkulupa
 
  
  
  
== Sulkulupa ==
 
  
Sulkulupa anotaan poliisilaitokselta, jonka toimialueella valtaosa kilpailun reitistä kulkee.
 
Sulkulupa-anomus laaditaan niin, että anomuksen selostusosasta selviää seuraavat asiat:
 
  
 +
== Hakemus tilapäisten liikenteenohjaajien asettamiseksi ==
  
- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien omistaja
+
Rallikilpailun järjestämiseksi edellytetään tilapäisten liikenteenohjaajien asettamista (Tieliikennelaki 65 §), tästä asettamisesta vastaa poliisilaitos, jonka toimialueella valtaosa kilpailun reitistä kulkee.
 +
Hakemus laaditaan niin, että hakemuksen selostusosasta selviää seuraavat asiat:
  
  
 
- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien nimet, pituus ja sulkuaika
 
- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien nimet, pituus ja sulkuaika
  
 +
- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien omistaja
  
 
- Liikenne ja infrastruktuurin (ELY - keskuksen) teiden nimet numerot sekä onko kysymyksessä valta-, kanta-, maan- tai paikallistie  
 
- Liikenne ja infrastruktuurin (ELY - keskuksen) teiden nimet numerot sekä onko kysymyksessä valta-, kanta-, maan- tai paikallistie  
  
  
Sulkulupa-anomukseen liitetään reittikartta ja käytettävänä aiottujen yksityisteiden tienkäyttösopimukset sekä vastuuvakuutustodistus.
+
Hakemukseen liitetään:
Lupahakemus lähetetään poliisilaitokselle, joka pyytää tarvittavat lausunnot ELY-keskukselta.
 
  
  
 +
- Reittikartta
  
== Valtiontiet / Maantiet / Seutu- ja yhdystiet ==
+
- Käytettävänä aiottujen yksityisteiden tienkäyttösopimukset, jotka antavat hakijalle luvan sulkea tieosuudet tapahtuman järjestämiseksi
  
 +
- Vastuuvakuutustodistus (AKK:n kilpailuluvan myötä)
  
 +
- Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen tilapäisestä melusta ja tärinästä päätös (Kunta, jos yhden kunnan alueella / ELY-keskus, jos usean kunnan alueella)
  
 +
- Tilapäisiksi [[liikenteenohjaaja (ralli)]] nimettävät / haettavat toimitsijat (nimi / hetu)
  
== Yksityistiet / Yksityiset tiet ==
+
 
 +
Hakemus lähetetään poliisilaitokselle.

Nykyinen versio 2. joulukuuta 2020 kello 13.12

Kaikilta käytettäviltä teiltä on oltava tienpitäjän lupa tienkäyttöön ja erityisesti tien SULKEMISEEN. Tienpitäjiä ovat mm.


- Yksityiset tienomistajat (tiekunnat joita tienhoitokunta ja/tai toimitsijamies (esim. tieisännöitsijä) hallinnoi)

- Kaupungit ja kunnat (Asema- ja rakennuskaava alueella ajettavilta osuuksilta täytyy olla kaupungin tai kunnallishallinnon lupa tienkäyttöön)

- Suomen valtio, joita paikalliset ELY-keskukset hallinnoivat Liikenneviraston määrittämin ohjeistuksin

- Jäällä ajettavalla reitillä on oltava lupa vesialueen omistajalta tai haltijalta (käytännössä usein kalastuksen hoitokunta)


Lupien myöntäjiin tulee olla yhteydessä riittävän ajoissa ennen kilpailua.


Tien tilapäinen sulkeminen

10.8.2018/729 Tieliikennelaki 187 §

Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen.

Nopeuskilpailun moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien tilapäistä sulkemista koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille tiedoksi.Maantiet / Valtiontiet / Seutu- ja yhdystiet

On suositeltavaa, että rallikilpailun järjestäjä on hyvissä ajoin ennen tapahtumansa lupahakemusten toteuttamista yhteydessä siihen ELY-keskukseen, jonka hallinnoimalle tieosuudelle on suunnittelemassa rallikilpailua. On myös suositeltaa sopia tapaaminen, jossa järjestäjä/luvanhakija esittelee suunnittelemat tieosuutensa, aiotut aikataulut ja jonka johdosta ELY-keskus voi tutustua kohdistuuko ko. tieosuuksille perusparannus- tai muita kunnostushankkeita.


Yleisillä, ns. valtionteillä luvan tien käyttämiseen / tilapäiseen sulkemiseen antaa paikallinen ELY-keskus. Mikäli rallin reitti sijoittuu maantieteellisesti useamman kuin yhden ELY-keskuksen vastuulle, kannattaa asiasta käydä ennen lupien hakemista keskustelu sen ELY-keskuksen edustajan kanssa, jonka alueelle rallin reitti pääasiallisesti sijoittuu.


Huomionarvoista on hakemusten käsittelyaikataulut, 6 viikkoa - 4 kuukautta!

ELY-keskuksille tehtävä lupahakemus.


Kuntoonpanosopimus

ELY-keskus edellyttää lupahakemuksessaan, että luvanhakija on solminut yleisten hakemuksessa suljettavien teiden kunnostamisesta kuntoonpanosopimuksen ELY-keskuksen hyväksymän urakoitsijan kanssa. Ohjeistus kuntoonpanosopimuksen laatimiseksi löytyy myös yllä olevan hakemuksen ohesta.


Yksityistiet / Yksityiset tiet

Yksityisillä teillä, tulee tienkäyttämisestä solmia kirjallinen tienkäyttösopimus (ralli) jossa on selkeästi määritelty:


- Käytettävä tieosuus / kunta jonka alueella tie sijaitsee

- Ajankohta koska tienkäyttösopimusta noudatetaan / rallikilpailu järjestetään

- Sopimusosapuolet (Tiekunta ja luvanhakija/käyttöoikeuden saaja/kilpailunjärjestäjä)

- Mitä on sovittu korvauksesta

- Että tienkäyttösopimus oikeuttaa sulkea tieosuus tilapäisesti


HUOM. Mikäli tiekunnassa ei ole valittu toimitsijamiestä, tarvitaan tienkäyttösopimukseen kaksi tienhoitokunnan edustajan allekirjoitusta (pj / jäsen). Ainoastaan toimitsijamies, tiekunnan mandaatilla voi solmia sopimuksen itsenäisesti (yhdellä allekirjoituksella).

Tieisännöitsijä voi toimia toimitsijamiehenä jos tiekunta on näin päättänyt kokouksessa.


Huomioikaa myös, että siirtyminä käytettävien yksityisteiden kanssa on hyvä neuvotella myös tienkäyttösopimukset.Hakemus tilapäisten liikenteenohjaajien asettamiseksi

Rallikilpailun järjestämiseksi edellytetään tilapäisten liikenteenohjaajien asettamista (Tieliikennelaki 65 §), tästä asettamisesta vastaa poliisilaitos, jonka toimialueella valtaosa kilpailun reitistä kulkee. Hakemus laaditaan niin, että hakemuksen selostusosasta selviää seuraavat asiat:


- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien nimet, pituus ja sulkuaika

- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien omistaja

- Liikenne ja infrastruktuurin (ELY - keskuksen) teiden nimet numerot sekä onko kysymyksessä valta-, kanta-, maan- tai paikallistie


Hakemukseen liitetään:


- Reittikartta

- Käytettävänä aiottujen yksityisteiden tienkäyttösopimukset, jotka antavat hakijalle luvan sulkea tieosuudet tapahtuman järjestämiseksi

- Vastuuvakuutustodistus (AKK:n kilpailuluvan myötä)

- Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen tilapäisestä melusta ja tärinästä päätös (Kunta, jos yhden kunnan alueella / ELY-keskus, jos usean kunnan alueella)

- Tilapäisiksi liikenteenohjaaja (ralli) nimettävät / haettavat toimitsijat (nimi / hetu)


Hakemus lähetetään poliisilaitokselle.