Sulkulupa (ralli)

Kohteesta AKK Wiki
Versio hetkellä 20. huhtikuuta 2018 kello 11.02 – tehnyt Toni Mäkinen (keskustelu | muokkaukset) (Yksityistiet / Yksityiset tiet)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kaikilta käytettäviltä teiltä on oltava tienomistajan lupa tienkäyttöön. Tienomistajia ovat mm.


- Yksityiset tienomistajat (tiekunnat joita tienhoitokunta ja/tai toimitsijamies hallinnoi)

- Kaupungit ja kunnat (Asema- ja kaava-alueilla

- Suomen valtio, joita paikalliset ELY-keskukset hallinnoivat Liikenneviraston määrittämin ohjeistuksin

Lupien myöntäjiin tulee olla yhteydessä riittävän ajoissa ennen kilpailua.


Poliisi on lupaviranomainen, joka antaa aina luvan tien sulkemiseen (Tieliikenneasetus 625/2010 mukaisesti.

Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka myöntää asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle kunnanhallitus. Muutoin luvan myöntää se poliisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee. Lupaviranomaisen on ennen luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää.


Asetuksen teksti: "Lupaviranomaisen on ennen luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää" tarkoittaa


- Yksityistien tienkäyttösopimus tulkitaan kuulemisena

- Valtiontietä hallinnoiman ELY-keskuksen lausunto tulkitaan kuulemisena- Asema- ja rakennuskaava alueella ajettavilta osuuksilta täytyy olla kaupungin tai kunnallishallinnon lupa tienkäyttöön


- Jäällä ajettavalla reitillä on oltava lupa vesialueen omistajalta tai haltijalta (käytännössä usein kalastuksen hoitokunta)

Koska poliisilaitoksen on ennen luvan myöntämistä tarvittaessa kuultava asianomaisia tienpitäjiä, on hyvä liittää kaikki mahdolliset tienkäyttöluvat sulkulupa-anomukseen käsittelyn nopeuttamiseksi. Sulkulupa


Sulkulupahakemus

Sulkulupa anotaan poliisilaitokselta, jonka toimialueella valtaosa kilpailun reitistä kulkee. Sulkulupa-anomus laaditaan niin, että anomuksen selostusosasta selviää seuraavat asiat:


- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien omistaja


- Käytettäväksi aiottujen tieosuuksien nimet, pituus ja sulkuaika


- Liikenne ja infrastruktuurin (ELY - keskuksen) teiden nimet numerot sekä onko kysymyksessä valta-, kanta-, maan- tai paikallistie


Sulkulupa-anomukseen liitetään reittikartta ja käytettävänä aiottujen yksityisteiden tienkäyttösopimukset sekä vastuuvakuutustodistus. Lupahakemus lähetetään poliisilaitokselle, joka pyytää tarvittavat lausunnot ELY-keskukselta.


Valtiontiet / Maantiet / Seutu- ja yhdystiet

Yleisillä, ns. valtionteillä luvan tien erikoiskäyttöön antaa liikenne ja infrastruktuurit ELY - keskuksissa.


Käytännössä ELY-keskus antaa lausunnon tien erikoiskäytöstä tapahtumaan (esim. rallikilpailu), lausunnon edellytyksenä voi olla ELY-keskuksesta riippuen kuntoonpanosopimus (ralli) alueurakasta vastaavan urakoitsijan (Destia, YIT jne.) kanssa, joka sisältää hinnaston jonka mukaisesti tie kunnostetaan tapahtuman jälkeen urakoitsijan toimesta.

Nykyisen Liikenneviraston 3/2017 "Tapahtumat ja maantiet" ohjeistuksen mukaan, poliisiviranomainen kysyy lausunnon ELY-keskukselta tapahtumien, kuten rallikilpailun osalta.


On kuitenkin suositeltavaa, että rallikilpailun järjestäjä on hyvissä ajoin ennen tapahtumansa lupahakemusten toteuttamista yhteydessä siihen ELY-keskukseen, jonka hallinnoimalle tieosuudelle on suunnittelemassa rallikilpailua. On myös suositeltaa sopia tapaaminen, jossa järjestäjä/luvanhakija esittelee suunnittelemat tieosuutensa, aiotut aikataulut ja jonka johdosta ELY-keskus voi tutustua kohdistuuko ko. tieosuuksille perusparannus- tai muita kunnostushankkeita.

Yksityistiet / Yksityiset tiet

Yksityisillä teillä, tulee tienkäyttämisestä solmia kirjallinen tienkäyttösopimus (ralli) kolmena kappaleena (yksi kummallekin osapuolelle, yksi lupahakemuksen liitteeksi) jossa on selkeästi määritelty:

- Käytettävä tieosuus / kunta jonka alueella tie sijaitsee

- Koska tienkäyttösopimusta noudatetaan / rallikilpailu järjestetään

- Ketkä on sopijaosapuolet

- Mitä on sovittu korvauksesta


HUOM. Mikäli tiekunnassa ei ole valittu toimitsijamiestä, tarvitaan tienkäyttösopimukseen kaksi tienhoitokunnan edustajan allekirjoitusta (pj / jäsen). Ainoastaan toimitsijamies, tiekunnan mandaatilla voi solmia sopimuksen itsenäisesti (yhdellä allekirjoituksella).

Tieisännöitsijä voi toimia toimitsijamiehenä jos tiekunta on näin päättänyt kokouksessa.


Huomioikaa myös, että siirtyminä käytettävien yksityisteiden kanssa on hyvä neuvotella myös tienkäyttösopimukset.